BIENVENIDO

Descripción

El hombre de Dios Dr. David Owuor, es EL PROFETA de los últimos tiempos del Señor. Profeta Dr. Owuor predica el mensaje eterno del Arrepentimiento y la Santidad en la preparación para el arrebatamiento de la iglesia, ordenado por nuestro Señor Jesucristo.(Lucas 24:46-47) El Señor lo está enviando a todas las naciones para preparar el camino del Señor a la iglesia de Cristo (la novia de Cristo) en Arrepentimiento, Santidad y Justicia, lista para el rapto glorioso, y para profetizar los señales del fin del mundo tal como terremotos, guerras, hambrunas, inundaciones y aflicciones (Mateo 24:3-7).

En la mayoría de las reuniones de avivamiento históricos y poderosos y conferencias por todo el mundo; ojos de los ciegos se han abierto, ojos creados, ciegos ven, los oídos sordos se han abierto, paralíticos han caminado, las personas han sido bautizados por el Espíritu Santo, la GLORIA SHEKINAH DE DIOS ha descendido en las reuniones y millones de personas se han entregado al Señor. Este es el avivamientos de los últimos tiempos y este último derramamiento del Espíritu Santo profetizado en la Biblia. Tal como en la Santa Biblia es profetizado.

Mal 4:4-6;Hch 3:17-26; Deu 18:15-19

El Dr. Owuor es la persona que Dios esta usando para advertir al mundo de la pronta venida de Señor, el profeta fue quien advirtio del juicio que venia a Asia cuando sucedio el Tsunamis en 2004, igualmente 2005 cuando advirtio a los Estados Unidos que se apartaran del pecado sexual, porque veia un juicio de Dios con inundación, cuando sucedio el Terremoto y tsunamis de Chile, el ya había advertido a esa nación que se arrepintieran porque venia juicio a esta nación de Chile, el Terremoto de Haiti, Terremoto y tsunamis de Japon, inundaciones en México recientemente, desastres y angustias en aviación, volcán de Islandia.

Las palabras pronunciadas por los verdaderos profetas en la Biblia siempre se cumplieron. El Señor también ha trabajado a través de él para sanar todo tipo de enfermedades bajo el sol, que incluyen la lepra y los VIH / SIDA. para ver mas aqui esta el

lunes, 2 de noviembre de 2009

WHY RABBITS DO NOT BELIEVE IN JESUS מדוע רבנים לא מאמינים בישוע?

מדוע רבנים לא מאמינים בישוע?


השאלה אם ישוע ("ישו") הוא המשיח היהודי איננה שאלה פתוחה בין יהודים. כל מה שרב כלשהו יכתוב על האמונה בו יהיה מבוסס על ההנחה שישוע איננו המשיח ושהברית החדשה הינה אנטישמית ושאסור לקרוא אותה פן נקולל. מצויידים בדעות קדומות, יהודים שינסו ללמוד על המשיח בהכרח יגיעו גם הם לאותה מסקנה שישוע איננו המשיח. בשל מעמדם בין קהל ישראל, מעטים הם הרבנים שיבחנו את הנושא בפתיחות, אוביקטיביות או בכלל.

סיבה אחת לדחייתו של ישוע כמשיח היא הגאווה, אמונה בישוע איננה רק עניין של שכנוע שכלתני, כרוך בה צעד גורלי הרה משמעות שפירושו להודות בחטא - לא רק עשיית פעולות מסוימות כמראה חוץ. זהו דבר שקשה לכל אחד מאיתנו להודות בו, שאנו חוטאים או אפילו שטעינו, בין אם אנחנו רב גדול או אזרח פשוט, יהודי או גוי, לא כל שכן לאדם הנהנה ממעמד מכובד בקהל ישראל.
אם לרגע נתעלם מההיסטוריה, דמיינו לעצמכם שהמשיח מחר יגיע, הוא ייגש למנהיגי המדינה, הרי היא ממשלת ישראל, יפנה לראש הממשלה ויביא בפניו את כל חטאיו נגד אלוהים ונגד האנושות, ימשיך לנשיא המדינה ומשם משר אחד למשנהו, מחבר כנסת לחבר כנסת כאשר לכולם שופך בפניהם המשיח את השקרים, הרמאויות ושאר הסקנדלים הרבים שביצעו כנגד הזולת. מה תהיה תגובתם של מנהיגי העם כלפי המשיח: "תודה לך משיח שאתה מוכיח ומתקן אותנו, כלכך ציפינו וחיכינו לראות אותך, בוא ונקבל אותך בברכה" ככל הנראה שלא, תגובתם כנראה תהיה יותר כמו פנייה לעם "אל תקשיבו ואל תאמינו לו! הוא שקרן ומסית! הוא אפילו לא יהודי ומקומו לא כאן איתנו, צריך להרוג אותו על שניסה לפלג אותנו". כך גם הייתה התגובה של מנהיגי העם בזמנו של ישוע, רק שאז לא הייתה זאת הממשלה, אלא הסנהדרין, שהורכב מרבנים ואנשי דת אחרים שהשפיעו גם בצורה פוליטית וגם בצורה חברתית על העם.
ובכל זאת... היו רבנים שפנו לאמונה בישוע. אחד מהם היה רבי יחיאל ליכטנשטיין, רב מחוזי בטפיו זלה שבהונגריה, אשר חי במאה ה19. אחר הוא ר' צ'יל סלוסטובסקי, רב אורתודוכסי בדובנוב שבפולין אשר כיהן מאוחר יותר בלודג'. באמריקה ניתן להזכיר את מקס וורטהיימר, רב רפורמי במדינת אוהיו אשר חי בתחילת המאה הנוכחית. אנשים אלה היו מוכנים לעמוד בתוצאות אמונתם בישוע משום שהיו משוכנעים באמיתותה. כיום ישנם שפע של רבנים בעלי שם בעולם החרידי שפנו לישוע כמשיחם, אך כתוצאה של שנאת השונה, האלימות הקיימת במגזרים החרידים וכפיית הדת, על אף שישמרו בקשר עם יהודים משיחיים אחרים, אין לרבנים אלו את האפשרות להודות באמותנם באופן פומבי ולעיתים אף לא יספרו לבני משפחותיהם מחשש לחייהם.

יש סיבה לחוסר פתיחות זו. היא מביאה אותנו לסיבה נוספת לדחייתו של ישוע כמשיח, אם נרצה לתאר אותה במלים פשוטות, עלינו לומר כי ההשקפה הרבנית שונה מזו של המקרא. יהדות הרבנים (או היהדות המסורתית) איננה אותה יהדות המופיעה במקרא. מציאות זו היתה קיימת עוד לפני ימי ישוע. בימיו היו למעשה מספר כיתות ביהדות, כשלכל אחת מהן רשימת תורות ואמונות משלה. עם חורבן בית שני בשנת 70 לספירה ובעקבותיו אבדן הכהונה והיכולת להקריב קורבנות, נותרו בידי העם רק כמה אפשרויות. אחת מהן הייתה להסכים להכיר במות ישוע ככפרה על חטא. אפשרות אחרת הייתה לבנות מחדש את היהדות כך שתוכל להתקיים בלי בית מקדש באופן כזה שסליחת חטאים תתאפשר גם ללא קורבנות.
זו הדרך שבחרו הפרושים (הרבנים של הימים ההם), ועמדתם היא שהשתלטה לבסוף על עם ישראל והפכה להיות "היהדות". במקום שהמקרא ישמש מדריך עיקרי לחיים, הפכו הלכות הרבנים בתלמוד והמסורות השונות לעיקרי העיקרים בארגון החיים ובמחשבה היהודית. כתוצאה מכך, ומשום שלא היה לישוע כל מקום במסורות אלה, הכל קיבלו כמובן מאליו כי הוא גם אינו המשיח.
עמדה זו התגבשה עוד יותר בתגובה למערכת היחסים שהתפתחה בין עם ישראל לכנסיה הקתולית. עמדת הרבנים נגד ישוע ונגד מה שהברית החדשה מלמדת ומייצגת התחזקה במהלך ימי הביניים ואפשר להביא לכך מספר דוגמאות:
למשל, ראו כיצד מבינה המסורת את ישעיה נ"ב 13 עד נ"ג 12 (קטע המדבר על סבלו של המשיח, דחייתו על ידי עמו ומותו עבור חטאי העם). לפי תרגום יונתן, שהוא נוסח ארמי לתנ"ך מתקופה הקרובה לזו של ישוע, פירוש הפסוק הראשון בקטע הזה הוא, "הנה עבדי משיחא". במלים אחרות, הקטע נחשב לקטע המדבר על המשיח. לעומת זאת רוב רבני הזמן הנוכחי מייחסים את הקטע לעם ישראל על פי החידוש בפרשנות שהביא רש"י בימי הביניים. פירוש חדש זה אמנם נוגד את טענות המאמינים בישוע, אבל הוא נוגד גם את הדרך בה הבינו את הקטע רבני ישראל ומוריו עד לביאתו של ישוע.
דוגמא מתחום אחר היא הדרך בה נתפס אלוהים במחשבת ישראל כיום. רמב"ם החליף את המושג "אחד" המקראי במושג "יחיד" כאשר בא לדבר אודות אלוהים. כלומר, רמב"ם השתמש במילה שמשמעותה אחדות בלתי ניתנת לחלוקה במקום המלה המקראית המופיעה בקריאת שמע והעשויה להורות על אחדות מורכבת. בהמשך לכך שימשו שלושה עשר העיקרים של הרמב"ם בסיס לעיצוב המחשבה הרבנית לכוון הנוגד את הוראת הכתובים. מתוך האתר iGod.co.il של היהודים המשיחיים

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Sus comentarios seran bien recibidos siempre y cuando tenga moderacion