BIENVENIDO

Descripción

El hombre de Dios Dr. David Owuor, es EL PROFETA de los últimos tiempos del Señor. Profeta Dr. Owuor predica el mensaje eterno del Arrepentimiento y la Santidad en la preparación para el arrebatamiento de la iglesia, ordenado por nuestro Señor Jesucristo.(Lucas 24:46-47) El Señor lo está enviando a todas las naciones para preparar el camino del Señor a la iglesia de Cristo (la novia de Cristo) en Arrepentimiento, Santidad y Justicia, lista para el rapto glorioso, y para profetizar los señales del fin del mundo tal como terremotos, guerras, hambrunas, inundaciones y aflicciones (Mateo 24:3-7).

En la mayoría de las reuniones de avivamiento históricos y poderosos y conferencias por todo el mundo; ojos de los ciegos se han abierto, ojos creados, ciegos ven, los oídos sordos se han abierto, paralíticos han caminado, las personas han sido bautizados por el Espíritu Santo, la GLORIA SHEKINAH DE DIOS ha descendido en las reuniones y millones de personas se han entregado al Señor. Este es el avivamientos de los últimos tiempos y este último derramamiento del Espíritu Santo profetizado en la Biblia. Tal como en la Santa Biblia es profetizado.

Mal 4:4-6;Hch 3:17-26; Deu 18:15-19

El Dr. Owuor es la persona que Dios esta usando para advertir al mundo de la pronta venida de Señor, el profeta fue quien advirtio del juicio que venia a Asia cuando sucedio el Tsunamis en 2004, igualmente 2005 cuando advirtio a los Estados Unidos que se apartaran del pecado sexual, porque veia un juicio de Dios con inundación, cuando sucedio el Terremoto y tsunamis de Chile, el ya había advertido a esa nación que se arrepintieran porque venia juicio a esta nación de Chile, el Terremoto de Haiti, Terremoto y tsunamis de Japon, inundaciones en México recientemente, desastres y angustias en aviación, volcán de Islandia.

Las palabras pronunciadas por los verdaderos profetas en la Biblia siempre se cumplieron. El Señor también ha trabajado a través de él para sanar todo tipo de enfermedades bajo el sol, que incluyen la lepra y los VIH / SIDA. para ver mas aqui esta el

lunes, 2 de noviembre de 2009

Hamashiach Y'shua

האם אתם יכולים להוכיח שישוע הוא המשיח?


חשוב לומר כבר בהתחלה כי את אלה שכבר קבעו בדעתם שישוע איננו המשיח, שום אוסף של ראיות לא ישכנע. אולם אלו שבאמת כנים בשאלתם זו ייווכחו לראות כי העובדות מדברות בעד עצמן.

זו שאלה טובה. הרי ככלות הכול, בהיסטוריה היהודית ידועים מספר משיחי שקר, שהבולטים הם בר כוכבא ושבתאי צבי. בר כוכבא עמד בראש המרד הגדול נגד הרומאים בשנים 132-135 לספירה. במהלך המרד הכריז ר' עקיבא שהוא המלך המשיח. לרוע המזל נהרגו בר כוכבא, ר' עקיבא ואלפי יהודים אחרים בשנת 135 כאשר הרומאים הסתערו על ביתר וכבשוה. שבתאי צבי גם כן הכריז על עצמו כמשיח. תנועת השבתאים פרחה באירופה במהלך המאה ה-17. היא התפשטה בקרב בני העם הפשוטים וגם בין רבנים. אבל, כשנאסר שבתאי צבי בשנת 1666 על ידי שלטון טורקיה, הוא העדיף להתאסלם במקום למות. כעם, טעינו טעויות הרות-גורל בעבר, לכן אין זה מפתיע שאנשים דורשים הוכחות כבדות משקל לפני שיאמינו בישוע.

המשיח מוזכר ונרמז לאורך התנ"ך, שם מוצגת "תעודת הזהות" שלו. תארו לעצמכם שאנחנו מחפשים יחד כתובת של חבר. קודם כל נאתר את ארץ מגוריו. מידע זה לא יספיק, לכן נצטרך לברר באיזו עיר הוא גר, באיזה רחוב ומהו מספר הבית. גם מספר הטלפון שלו ושעות שהייתו בבית יהיו לנו לעזר רב.

התנ"ך, באופן דומה, מתאר לנו את המשיח. הוא מתאר את רקעו הלאומי, את מקום לידתו, את התקופה בה יגיע ועוד פרטים מזהים אחרים. פרטים אלה הם שמאפשרים לנו לזהות את המשיח ולהבחין בינו לבין רמאים.

כמובן אפשר להתנגד ולומר, שאם "תעודת הזהות" של המשיח אכן כה ברורה, מדוע אין רוב היהודים מאמינים בישוע, או מדוע הלכו כה רבים בשבי אחרי משיחי שקר כמו בר כוכבא ושבתאי צבי.

עלינו לזכור שהציפייה למשיח הפכה בימי ישוע למשהו עם צביון מאוד פוליטי. העם השתוקק לשחרור מעריצות ממשל רומי. למרות שכתבי הקודש מדברים על סבלות המשיח ועל ניצחונותיו גם יחד, דווקא ניצחונותיו נהיו החשובות ביותר בעיני העם בגלל לחץ השלטון הרומי. השקפה "חד צדדית" זו דבקה בעם היהודי עד היום. הפוליטיזציה של התקווה למשיח נמשכת. אופי טועה זה של התקווה למשיח הכשיר את הקרקע לנכונות העם לקבל אנשים כבר כוכבא, ולדחות את ישוע.

אין זאת אומרת שכל היהודים דחו את ישוע. נהפוך הוא, כל תלמידי ישוע הראשונים היו יהודים. למעשה, רבני אותה תקופה ובמאות הראשונות שאחרי כן הכירו היטב את הנבואות אודות המשיח אשר המשיחיים טענו כי התגשמו בישוע. לדוגמא, למרות שהרבנים היו תמימי דעים שפרק נ"ג בספר ישעיה הוא נבואה אודות המשיח, בימי הביניים היה הלחץ מצד אלו שייחסו נבואה זו לישוע כה גדול, עד שרש"י, פרשן המקרא הגדול, פירש מחדש את הפרק וייחס אותו לעם ישראל. פירוש זה מקובל היום על אף העובדה שהופיע לראשונה רק בימי הביניים.

מה הם, אם כן, פרטי הזיהוי של המשיח? כאן נוכל לציין רק כמה, אך יש בכתובים עוד רבים נוספים. כל הקטעים שנצטט בהמשך היו בעבר מוכרים על ידי רבני ישראל כמתייחסים למשיח.

המשיח צריך להיוולד בבית לחם מיכה ה'1
המשיח יבוא משבט יהודה בראשית מ"ט 10
המשיח יופיע רוכב על חמור זכריה ט'9
המשיח יעונה עד מוות מזמור כ"ב
המשיח יבוא לפני חורבן בית המקדש שני דניאל ט' 24-27
חייו של המשיח יהיו, על פי המתואר בישעיה, חיים של סבל. הוא ישתוק בשעה שייאסר ויישפט, הוא ימות וייקבר בקבר של עשיר, לבסוף יקום ישעיה נ"ב 13- נ"ג 12

בפרטים כמו שושלת היוחסין שלו, מקום לידתו ואורך חייו, ישוע תאם להפליא את מה שהתנ"ך אמר אודות המשיח. זכרון דברי התגשמות זו מצויים בדפי הברית החדשה. גורמים נוספים מצטרפים כדי לאמת את העובדה שישוע הוא המשיח.

ראשית, הוא עצמו טען להיותו המשיח! כשאשה אחת אמרה לו, "ידעתי כי יבוא המשיח," הוא ענה, "אני הוא המדבר אליך" (יוחנן ד' 25-26 בבריה"ח). כמובן, זה לא מוכיח דבר. אבל אם ישוע לא היה טוען אף פעם שהוא המשיח, לא היה טעם לנסות להוכיח שהוא אכן כזה! טענתו מניחה את היסוד לשאר ההוכחה.

חיי ישוע הם ניגוד חריף בהשוואה לאלו של משיחי השקר. הם כל מה שהיינו מצפים מהמשיח לעשות: ישוע חולל נסי רפואה רבים והביא שלמות לחיי אחרין על ידי כך שסלח לחטאים ולימד אותם לשקם קשרי אנוש. בניגוד לשבתאי צבי, למשל, ישוע מילא את חוקי התורה כיהודי אדוק ונאמן. ובניגוד לבר כוכבא, הוא אמנם מת, אך גם קם לתחייה.

התקומה היא עדות נוספת, שלישית, אולי המשכנעת ביותר. מלומד ישראל (פינחס לפיד) כתב ספר שעורר תשומת לב רבה בקהילה היהודית. לפיד אמר שתקומת ישוע היא בגדר האפשרי. אחרי ככלות הכול, הסביר, התנ"ך מזכיר מספר אנשים שחזרו לחיים. אם כן, למה לא ישוע? למרבה הצער, לפיד אינו ער לכך שתקומת ישוע מתוארת במונחים שהם מעל ומעבר לתחיית המתים המתוארת בסיפורי התחיות האחרות - כל אדם אחר שקם לתחייה בסופו של דבר מת, בעוד ישוע הוא היחיד שקם לתחייה ולא מת אף פעם! לכן הוא גם נכשל מלהבין ולהתמודד עם העובדה שישוע ניבא את תחייתו שלו, דבר שתומך בטענתו להיותו המשיח.

המון רב של הסברים הועלו במהלך ההיסטוריה כדי לנסות להפריך את עובדת התקומה ולהציגה כמעשה שלא היה או כמעשה שאפשר להסבירו בלא התייחסות לעל-טבעי. הסברים אלה אינם מוצלחים. עבור בעצמך על האפשרויות וראה איזה מהן נראות לך הגיוניות ביותר. האם השלטונות הרומיים גנבו את גופת ישוע מקברו? אם כך, מדוע לא הציגו אותה בפני הכול כשהשמועה אודות תקומת ישוע החלה להתפשט? שמא גנבו אותה השליחים? האם אפשר להסביר על ידי זיוף שכזה את השינוי המדהים שחל בהם אחרי התחייה? שלושה ימים לפני כן הם היו כאנשים שתקוותם התנפצה, אידיאליסטים מובסים שקיוו כי ישוע יביא סדר-עולם חדש. האם שקר ידוע יכול להסביר את תקוותם החדשה, את העוז ואת אומץ ליבם נוכח רדיפות השלטונות, ואת קני המידה המוסריים הנעלים שקבעו.

ואולי ישוע כלל לא מת? אולי פשוט התעלף על הצלב והתעורר אחר כך במערת הקבר? דעה זו מצאה ביטוי בספר "מזימת הפסחא" שנכתב על ידי היו שונפילד. למרבה הצער, מחבר ספר זה התעלם מכך שהרומים דקרו את צידו של ישוע, דבר בלי ספק היה מבטיח את מותו. כמו כן, חיילים רומיים שמרו על הקבר וסלע גדול חסם את פתחו. לא הייתה לישוע שום דרך, לאחר שהתאושש, לקום, לצאת מן הקבר, ולשכנע מאות עדי-ראייה ספקניים שניצח את המוות! ושמא היה זה מקרה של הזיית המונים? אם כך הרי שמדובר במקרה מדהים, משום שמדובר באנשים מסוגים שונים, בזמנים שונים ובמקומות רבים. אפשר בעניין הזה להוליך שולל אדם אחד, אבל האם אפשר לעשות כן לחמש מאות איש שטענו כי ראו אותו בו בזמן? ושלא כפי שקורה בהזיות, הופעותיו של ישוע אחרי תחייתו נפסקו באותה פתאומיות בה החלו, ארבעים יום אחרי שתקומתו התרחשה.

ההסבר היחיד הוא שהתקומה אכן התרחשה, בדיוק כפי שמתואר בברית החדשה. ואם זהו מה שקרה, הרי זו שגם סיבה מוצקה כדי לקבל את העובדה כי ישוע הוא המשיח.

ולבסוף, ישוע משנה חיי בני אדם. מאחר שהוא מכפר על חטא ומשכין שלום בינינו לבין אלוהים, ישוע מביא שלום לחיי אנשים, שמחה ותוכן. רק אמונה בו מסוגלת לספק בסיס לשלום ולתכלית אמיתיים. כפי שאומר מחבר המזמור בתהילים, "זורו רשעים מרחם" - אנשים זרים לאלוהים עוד ברחם אימם. רפואה לפירוד זה והדרך לביטולו על ידי פועלו מביא השלום של ישוע הם מציאות חיים בין אלו המאמינים בו. עדות לכך תוכל למצוא בספר "ישו?" שיצא לאחרונה לאור בהוצאת הגפן, שם מוקדש פרק שלם לסיפורי חייהם של יהודים (מהגולה ומישראל) שמאמינים בישוע.

וכך, גם מהעדויות האובייקטיביות שבתנ"ך ובברית החדשה, וגם מהתמיכה הסובייקטיבית שעדויות אלה זוכות לה בחיינו - אנחנו משוכנעים שיש די הוכחות להאמין שישוע הוא אכן כל מה שאמר על עצמו.


http://www.jewsforjesus.co.il/index.php/typography/75-prove

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Sus comentarios seran bien recibidos siempre y cuando tenga moderacion